Algemene huurvoorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

Definities:

 1. Huurder: de klant die een vakantiehuis huurt.
 2. Verhuurder: de eigenaar van het gehuurde vakantiehuis.

De algemene voorwaarden gelden voor de woning die op de website van Vakantiehuis ’t Rysselhof ter beschikking wordt gesteld voor rekening van de verhuurder. Ze vormt een essentieel element van het terbeschikkingstellings contract; bijgevolg kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de verhuurder er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, moet hij dit uitdrukkelijk voorafgaandelijk aanvragen op het moment van de boeking. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing.

 1. Boeken en betalen
 2. Annuleren
 3. Verplichtingen van de huurder
 4. Verplichtingen van de verhuurder
 5. Maximaal aantal personen
 6. Verblijf huisdieren
 7. Soorten gezelschappen
 8. Uur van aankomst en vertrek
 9. Linnengoed
 10. Huisvuil sorteren
 11. Het einde van het verblijf – schoonmaak
 12. Waarborg

BOEKEN EN BETALEN

 1. U kunt telefonisch of via Internet boeken.
 2. Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boeking opdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De huurder dient de boeking stappen en de huurvoorwaarden na te volgen.
 3. Er zijn GEEN boekingskosten.
 4. Boekingsopdracht en boekingsbevestiging:
  1. Iedere boekingsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
  2. De boekingsbevestiging bevat het totaal te betalen bedrag en de betalingsstappen: wanneer hoeveel moet betaald worden. Het bedrag bevat altijd de huursom, de gebruikskosten en de waarborg.
 5. Betalingen:
  1. Binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient het totale bedrag te zijn gestort op de rekening van de verhuurder die in de boekingsbevestiging vermeld staat.
  2. Indien de boeking minder dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt men het volledige totaalbedrag bij de boeking.
  3. Bij niet-tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren.

ANNULEREN

 1. Annulering door de huurder
  1. De huurder kan elke boeking annuleren zonder kosten tot 30 dagen voor de aankomstdatum.
  2. Annuleringen dienen per e-mail aan de verhuurder of via de annuleringsoptie in de bevestigingsmail te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering krijgt u een annuleringsbevestiging per e-mail.
  3. Bij annulering minder dan 1 maand tot 7 dagen voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom met een maximumbedrag van € 600.
  4. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
 2. Annulering door de verhuurder
  1. indien overmacht of enige andere dringende reden de verhuurder noopt tot annulering, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door de verhuurder, zal deze onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 2. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 3. Om misverstand te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade aan de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger. Zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.
 4. Het is de bedoeling om jullie een propere, goed onderhouden woning aan te bieden. Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen en heeft de verhuurder de gelegenheid het probleem recht te zetten.
 5. Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de lokale verantwoordelijke of de verhuurder.
 6. Alle woningen zijn rookvrij en kan er dus niet gerookt worden in de woningen.
 7. Het is verboden de vakantiehuizen te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
 8. De huuder brandt geen hout in de barbecue en maakt geen vuurtje in de tuin.
 9. De huurrder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen. Alsook is het niet altijd vanzelfsprekend voor de eigenaar of zijn vertegenwoordiger om deze weer op hun plaats te zetten.
 10. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Hiertoe dienen de huurders het algemene verbod op nachtlawaai zoals omschreven in art. 561 van de Strafwet na te leven alsook de lokale politiereglementen die zijn opgesteld inzake nachtlawaai. Indien de politie nachtlawaai of overlast vaststelt vanwege de huurders is de verhuurder gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van € 250,00 per vastgestelde inbreuk, onverminderd zijn recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen met integrale vergoeding voor geleden schade of verhaal van derden.
 11. Aansprakelijkheidsverzekering
  1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).
  2. De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringsagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

 1. Faciliteiten:
  1. Niet alle bij de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit en doorheen het jaar geopend.
  2. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
  3. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos.
  4. De verhuurder kan niet worden aangesproken voor het geval de faciliteiten wegens overmacht en buiten toedoen van de verhuurder niet beschikbaar zijn.
 2. De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximumaantal personen.
 3. De eigenaar garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van de woning, van de inhoud en de bijgebouwen ervan, meer bepaald van de tuinen, de binnenplaatsen, de kinderspeeltuigen, het buitenmeubilair, de sauna, het zwembad en de barbecue.
 4. Indien de huurder een ontbreken of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder of via zijn plaatselijke vertegenwoordiger dient de verhuurder hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk op te lossen.
 5. Alle geschillen en conflicten zoals vb tekortkoming van de woning, schade veroorzaakt door de huurder is tussen huurder en verhuurder.
 6. De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:
  1. Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij de vakantiewoning.
  2. Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.
  3. Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.

MAXIMAAL AANTAL PERSONEN

 1. De huisbeschrijving van ieder vakantiehuis vermeldt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Een kind jonger dan 2 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld.
 3. Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 4. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.

HUISDIEREN

 1. Huisdieren worden niet toegelaten in de vakantiewoning, dit om hygiënische redenen en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen.
 2. Mocht men deze regels niet respecteren dan kan de verhuurder aanspraak maken op de huurwaarborg en deze inhouden als vergoeding voor geleden schade en extra reinigingskosten.

SOORTEN GEZELSCHAP

 1. Vakantiewoningen zijn voornamelijk bestemd om (familie)groepen te ontvangen. Indien het de bedoeling is om feesten te organiseren, kan dit aanvaard worden mits overleg en toestemming van de verhuurder, eventueel met een verhoging van de waarborg.

UUR VAN AANKOMST EN VERTREK

 1. De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat jullie in een nette vakantiewoning aankomen en verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
 2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 17:00 uur op de dag van aankomst.
 3. Vertrekuur: voor 11:00 uur op de dag van vertrek.

BEDLINNEN

 1. Bedlinnen wordt verstrekt door de verhuurder

HET EINDE VAN HET VERBLIJF – HET VERTREK

 1. EINDE VAN HET VERBLIJF
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in:
   • de woning opruimen
   • alles terug op zijn plaats
   • prullenmanden en vuilnisbakken leegmaken
   • aanrecht opruimen
   • Een propere vaat in de kast zetten.
  2. Kortom de woning netjes en bezemschoon achterlaten.
  3. Ook de tuin opgeruimd achterlaten, met alles weer op zijn oorspronkelijke plaats van aankomst.
  4. Op het einde van het verblijf gebeurt een gezamenlijk nazicht door verhuurder en huurder. Indien de woning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
 2. VERLATEN VAN DE WONING
  1. De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren, en zet de verwarming lager.
  2. Het kan gebeuren dat men pas dagen later in de woning komt en dan is er ondertussen flink wat verbruikt waar niemand wat aan heeft.
  3. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden van 100 EURO.

HUISVUIL SORTEREN

 1. Bij Vakantiehuis ‘t Rysselhof dient men het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst. Bijgevolg moet de poetsdienst dit doen wat extra tijd kost en bovendien geen leuk werkje is.
 2. De huurder brengt zelf het glasafval naar de glascontainer.
 3. Indien, het glas niet is weggebracht of het huisvuil niet gesorteerd is, zullen er extra uren worden aangerekend of wordt de huurder een boete opgelegd van 25 EURO. Sorry, maar deze maatregel is helaas noodzakelijk om het sorteren aan te moedigen.

WAARBORG

 1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 24 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de verhuurder of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.
 3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hemzelf/haarzelf, medehuurders, eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd zal de verhuurder de huurder hiervoor schriftelijk en aangetekend in gebreke stellen.
 4. De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. Opgelet: de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd. Zie Het einde van het verblijf – schoonmaak.
 5. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom 5 dagen (vermeld in de boekingsmail) na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
 6. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder beslist over de waarborg.
 7. Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de verhuurder, deze worden dan meestal goed afgehandeld.
 8. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
 9. Het is raadzaam om bij een ongeluk dit te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en de verhuurder, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
 10. Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk.

Laatste wijzigingen doorgevoerd op 17/01/2022.